Analyysityökalujen kehittäminen

  • Kehitämme erilaisia Matlab, Excel, ja Fortran rutiineja mittaustiedon (numeerisen tiedon) analysointiin, visualisointiin, pakkaamiseen, suodatukseen, signaalianalyysiin, signaalilähteiden synkronointiin ja tiedonsiirtoon
  • Toteutamme ja konsultoimme erilaisten analyysityökalujen implementointia asiakkaan järjestelmiin
  • Asiakasprojekteissa analyysityökalujen kehittäminen on painottunut uusien analyysimenetelmien käyttöönottoon
  • Esimerkkeinä analyysityökalujen kehittämisestä ovat mm. LSSA (Least Squares Spectral Analysis) spektrianalyysitekniikoiden kehittäminen, signaalin ohjaaman keskiarvostuksen kehitystyö, erilaiset topografiaa ja geometristen poikkipintasuureiden määrittämiseen liittyvä kehitystyö, kuvan käsittelyyn ja roottorien tasapainotukseen liittyvät sovellukset sekä erilaisten audio-visuaalisten esitystapojen käyttö analyysitulosten havainnollistamisessa