Tasapainotus; dynaamisen joustavuuden ja ominaistaajuuden arviointi

Tasapainotus

  • Roottorin tasapainottamiseksi tarvittavien mittausten ja niiden analyysien toteutus; tahdistetut mittaukset tyypillisesti käyttöpositiossa koemassamenetelmällä (influence coefficient method)
  • Koemassamenetelmällä käyttöpositiossa tehtävässä tasapainotuksessa tarvittavat mittaukset ja analyysit useista jäykistä roottoreista muodostuvalle roottorisysteemille
  • Tasapainotuksen tarkistus jäykille roottoreille (ilman koemassoja / pysäytystä) erillisellä siniherätteellä normaalin käynnin aikana; samalla voidaan arvioida käyvän roottorin tasapainoluokka ilman varsinaista tasapainotusprosessia
  • Koemassa- tai siniherätemenetelmällä muodostettujen vaikutuskertoimien dokumentointi myöhempää tasapainotilan tarkastusta varten
  • Joustavan roottorin tasapainottamiseksi tarvittavien mittausten toteutus ja joustavuuden / ominaistaajuuden arviointi
  • Konsultointi tasapainotukseen ja siihen liittyvään tiedonkeruuseen sekä signaalin analyysiin liittyen

Dynaamisen joustavuuden ja ominaistaajuuden arviointi

  • Koneen tai laitteen nopeuden noston yhteydessä voidaan arvioida mittauksiin ja mekaniikan peruslakeihin nojautuen laitteen roottorin vastetta suunnitellulla ajonopeudella (erityisesti tapauksissa, joissa lähestytään ominaistaajuutta)
  • Ajoalueen yläpuolella olevan ominaistaajuuden arvioinnissa käytetään hyväksi eri harmonisten amplitudien ja vaiheiden muuttumista pyörimisnopeuden funktiona alkuperäisellä pyörimisnopeusalueella sekä tähän yhdistettyä mekaniikan peruslakeihin sitoutuvaa käyränsovitusta
  • Selvitetään kokeellisesti roottorin joustavuuden osuus epätasapainovoiman aiheuttaman vasteen muodostuksessa