Staattiset mittaukset

  • Tyypillisimmillään tavoitteena on selvittää mitattavan suureen tila johonkin toiseen, yleensä alkutilaan nähden
  • Mitattavat suureet ovat tyypillisesti siirtymä, kulma, voima ja erilaiset jännite- ja virtaviestiset prosessisuureet
  • Staattisissa mittauksissa heräte on myös staattinen eli ajansuhteen muuttumaton voima, lämpötila tms.
  • Ilmiö voi olla hitaasti muuttuva eli kvasistaattinen, jolloin dynaamiikan merkitys mittaustulokseen on vähäinen/merkityksetön
  • Mitta-arvojen ja prosessiarvojen yhdistäminen syy-seuraussuhteiden määrittämiseksi

Tavoitteena on yleensä rakenteen tai sen osien staattisten ominaisuuksien parantaminen tuotekehitysvaiheessa, valmiin tuotteen toimintaa parantava ongelmanratkaisu, kunnonvalvonta tai prosessiin ja sen toimintaan liittyvä kehitystehtävä.